Analiza techniczna - Koperty

Koperty

Koperty (Price Envelopes) obok takich wskaźników jak: Keltnet Channel, czy Wstęg Bollingera należą do grupy „wstęg”. Rdzeniem na którym zbudowany jest ten indykator jest prosta lub wykładnicza średnia ruchoma stworzona zazwyczaj z 20 okresów. Następnie bazuje się na współczynniku p, który przedstawia zakres procentowego odchylenia od średniej (na ogół jest to 2.5, 5 lub 10) i należy go dobrać tak, aby 85%− 90% ruchów cen mieściło się wewnątrz kopert. Górna koperta powstaje poprzez dodanie do średniej kroczącej p%, zaś dolna poprzez odjęcie od niej p%:

Koperta górna = SMAn + p% x SMAn,

Koperta dolna = SMAn − p% x SMAn.

Podstawowymi zadaniami tego wskaźnika są:

Identyfikacja trendu. Wychwytuje go jednak z opóźnieniem.
Wskazanie stanu wykupienia lub wyprzedania.
 

Zastosowanie i interpretacja:

Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja, w której cena zaczyna gwałtownymi ruchami wykraczać poza obszar wstęg, ponieważ to właśnie w ten sposób tworzą się zazwyczaj nowe i silne trendy. Analogicznie jak w przypadku innych wskaźników wstęgowych wzniesienie się ceny powyżej górnej koperty oznacza siłę rynku i możliwość powstania trendu wzrostowego, a poniżej dolnej koperty – słabość i możliwość utworzenia się trendu spadkowego.
Należy jednak uczulić, iż nie każde przekroczenie linii kopert owocuje początkiem nowego trendu. Z tego też względu istnieje drugi, przeciwny rodzaj interpretacji. Koperty mogą bowiem służyć jako identyfikator stanów wyprzedania bądź wykupienia. Stan wykupienia występuje wówczas, gdy cena przebija górną kopertę (albo przynajmniej zbliża do niej) i możliwe są spadki cen. Z kolei stan wyprzedania ma miejsce podczas przebicia przez cenę dolnej koperty (lub zbliżania się do niej), co daje nadzieję na wzrost ceny.

wskazniki i oscylatory

Na powyższym wykresie przedstawione są strefy wyprzedania (zielone kropki) oraz strefy wykupienia (czerwone kropki). Są to potencjalne poziomy wsparcia i oporu. Kiedy cena narusza dolną linię wskaźnika generowany jest sygnał kupna, a gdy przecina górną powstaje sygnał sprzedaży.

Praktyczne uwagi

Koperty są wskaźnikiem dającym sygnał z pewnym opóźnieniem, bowiem bazują na średniej kroczącej, a ta, jak powszechnie wiadomo nie należy do wskaźników wyprzedzających.