Słownik

Balance

wartość rachunku przed otwarciem pozycji

Bank Centralny

instytucja państwowa, której zadaniem jest emisji pieniądza i prowadzenie polityki pieniężnej kraju. Najważniejszym zadaniem Banku Centralnego jest dbałość o wartość pieniądza i stabilność cen, czyli przeciwdziałanie narastaniu inflacji lub deflacji. Bank Centralny prowadzi także obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze. W Polsce bankiem centralnym jest NBP.

Bazowa waluta

pierwsza waluta w parze walutowej (w przypadku pary EUR/USD walutą bazową jest Euro). W walucie bazowej obliczana jest wartość depozytu, który jest pobierany pod zabezpieczenie dla otwartej pozycji.

Below

nazwa jednej z opcji binarnych dostępnej w ofercie XTB. Zysk jest osiągany jeśli w dniu wygaśnięcia cena instrumentu bazowego będzie znajdowała się poniżej ceny granicznej wyznaczonej przez inwestora.

Benchmark

stopa odniesienia, z którą porównujemy stopę zwrotu naszej inwestycji.

Bessa

długotrwały okres spadku cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie. O bessie mówi się, gdy spadkowi ulegają główne indeksy danej giełdy, czyli de facto ceny większości spółek. Spadek ceny jednej spółki nie jest określany mianem bessy. Bessa na rynku papierów wartościowych często kojarzona jest z recesją w danej gospodarce. Początek bessy jest zwykle jednym z pierwszych sygnałów pogarszania się koniunktury.

Beta (instrumenty finansowe)

korelacja papieru wartościowego z szerokim indeksem.

Beta (oprogramowanie)

w terminologii informatycznej oznacza produkt nie w pełni gotowy do pracy. Aplikacje w wersji beta mogą zawierać błędy lub działać niepoprawnie.

Bid

cena, po której otwierane są zlecenia sprzedaży i zamykane zlecenia kupna.

Binarki

zdrobniała forma określająca opcje binarne

Błąd w cenie

ang. Bad Tick

Boiler room

nielegalna działalność polegającą na oferowaniu, za pomocą telemarketingu lub przy użyciu Internetu, dóbr i usług, które w rzeczywistości nie istnieją lub nie są faktycznie rozprowadzane przez podmiot rzekomo je oferujący. Zazwyczaj boiler room to organizacja, której celem jest sprzedaż bezwartościowych akcji.

Bon skarbowy

krótkoterminowy (zwykle 3 lub 6 miesięczny) papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, w którym zobowiązuje się on do jego wykupu w określonym terminie.

Brent

jeden z najpopularniejszych rodzajów ropy naftowej. Jest lekkim, słodkim gatunkiem ropy pochodzącej z Morza Północnego.

Broker Forex/Broker CFD

instytucja zajmująca się udostępnianiem inwestorom indywidualnym możliwości inwestowania na rynku CFD / Forex

Buy

zlecenie otwarcia transakcji długiej na wzrosty cen instrumentów finansowych. Read more: http://trading-academy.pl/slownik/haslo/buy/#ixzz3qRl21ZmM

Buy limit

Jedno ze zleceń oczekujących. Lustrzane odbicie zlecenia „Sell Limit”. Kupno instrumentu po kursie niższym od bieżącej ceny rynkowej. Gdy spodziewamy się wzrostu ceny w długim terminie, jednak zanim to nastąpi oczekujemy krótkoterminowego spadku, który pozwoli nam kupić po cenie niższej niż obecna.

Buy Stop

edno ze zleceń oczekujących. Kupno instrumentu po cenie wyższej od bieżącej ceny. Gdy inwestor zakłada wzrost instrumentu. Przebicie pewnego kluczowego poziomu potwierdzi prognozy inwestora.

Byk

inwestor grający na zwyżkę kursu walutowego, bądź innego instrumentu finansowego.