Scalper

inwestor wykorzystujący strategię „scalping”, tzn. ultrakrótkich transakcji trwających nieraz zaledwie kilka sekund, podczas których inwestor chce osiągnąć minimalny ale pewny zysk.

Scalping, skalpowanie

krótkoterminowa strategia polegająca na bardzo szybkim otwieraniu i zamykaniu pozycji oraz zarabianiu na minimalnych ruchach cenowych, nieraz o zakresie zaledwie kilku punktów.

Sell Limit

jedno ze zleceń oczekujących oznaczające sprzedaż instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny rynkowej. Gdy spodziewamy się spadku ceny w długim terminie, jednak zanim to nastąpi oczekujemy krótkoterminowego wzrostu, który pozwoli nam sprzedać po cenie wyższej niż obecna.

Sell Stop

jedno ze zleceń oczekujących oznaczające otwarcie pozycji krótkiej po kursie niższym niż bieżący. Transakcja zawierana automatycznie gdy inwestor spodziewa się spadku ceny po osiągnięciu określonego kursu, niższego niż obecnie obowiązujący. Przebicie zdefiniowanego poziomu będzie równoznaczne z zawarciem pozycji Sell Stop.

Sesja giełdowa

czas, w którym odbywają się transakcje giełdowe. Zwyczajowo są to dni robocze. W Polsce na GPW transakcje zawierane są w godzinach 8.30 – 17.05

Sidoma

nowoczesna i funkcjonalna platforma obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na GPW w Warszawie. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z systemem informatycznym giełdy Sidoma zapewnia natychmiastową realizację składanych zleceń.

SNB

(Swiss National Bank) – Szwajcarski Bank Narodowy – bank centralny Szwajcarii odpowiedzialny za politykę monetarną oraz emisję franka szwajcarskiego.

Spekulacja

zawieranie transakcji w celu osiągnięcia korzyści finansowych, wynikających ze zmiany kursu instrumentu finansowego, bez fizycznego dostarczenia przedmiotu transakcji.

Split

podział akcji – obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ilości akcji w obrocie. Stosowany głównie w celu zwiększenia płynności akcji na giełdzie.

Spot

określenie odnoszące się w sferze finansów do daty wykonania transakcji finansowej. Spot oznacza, że transakcja zostanie rozliczona najpóźniej w drugim dniu roboczym od momentu jej zlecenia.

Spread

różnica pomiędzy oferowaną przez brokera ceną kupna (ASK) i sprzedaży (BID).

Stop Loss

zabezpieczające zlecenie oczekujące, którego głównym celem jest ograniczanie strat, jeżeli rynek wykona ruch w niepożądaną dla inwestora stronę. Zlecenie to realizuje się automatycznie po jego uprzednim zdefiniowaniu przez inwestora.

Stopa procentowa

jest ona określona przez banki centralne danych krajów lub unii gospodarczo-walutowej (strefa euro – EBC). Określa ona koszt pożyczenia kapitału w skali rocznej. Od niej zależne jest również oprocentowanie lokat bankowych oraz kredytów.

STP (Straight Through Processing) NDD (No Dealing Desk)

oznacza, że zlecenia klientów realizowane są po cenach dostarczanych przez największe instytucje, działające na rynku międzybankowym (banki i firmy inwestycyjne) bez ingerencji brokera. Wszystkie oferty zleceń STP są wykonywane jako zlecenia rynkowe co oznacza, że transakcje są zawierane po najlepszej, dostępnej w danym momencie na rynku cenie. Proces ten jest całkowicie zautomatyzowany

Strategia inwestycyjna

zbiór ściśle określonych zasad, na podstawie których inwestor otwiera, prowadzi oraz zamyka pozycję. Na rynku Forex strategie inwestycyjne są głównie tworzone w oparciu o analizę techniczną, analizę wskaźników oraz oscylatorów.

Strategia Swing Trading

strategia inwestycyjna polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji w większości przypadków w okresie od 1 do 4 dni.

Swap

wynika z różnicy stóp procentowych pomiędzy dwoma walutami w parze walutowej, na której zawarta jest transakcja. Zazwyczaj zakup waluty kraju, którego bank centralny ma wyższe oprocentowanie i sprzedaż waluty kraju, gdzie stopy procentowe są niższe oznaczać będzie naliczenie dodatnich punktów swapowych. Z kolei zakup waluty niżej oprocentowanej i sprzedaż wyżej oprocentowanej oznaczać będzie naliczenie ujemnych punktów swapowych. Punkty swapowe są naliczane w momencie przetrzymania pozycji na każdy kolejny dzień.

Szczyt

maksymalna cena widoczna na wykresie w określonym interwale czasowym.

Szkolenia forex

szkolenia inwestycyjne uczące inwestycji na rynku walutowym FOREX