Słownik

Cash Flow

rachunek przepływów pieniężnych, narzędzie które może służyć potencjalnym inwestorom zarówno do oceny kondycji przedsiębiorstwa, jak i do oceny jego zdolności generowania przepływów pieniężnych w przyszłości.

Cashback

zwrot części prowizji za dokonane transakcje.

Catalyst

system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, prowadzony głównie na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ceduła

informacje dotyczące kształtowania się kursów i obrotów papierów wartościowych notowanych na giełdzie.

Cena wykonania

(ang. Strike price dla opcji) – z góry określona cena po jakiej następuje rozliczenie (kupno/sprzedaż) instrumentu bazowego.

Certyfikat Inwestycyjny

papier wartościowy na okaziciela emitowany przez fundusze inwestycyjne typu zamkniętego. W przeciwieństwie do jednostek uczestnictwa, ich odpowiednika w przypadku funduszy otwartych certyfikat inwestycyjny może być przedmiotem obrotu giełdowego.

CETO

entralna Tabela Ofert GPW.

CFD

(ang. Contract for difference) – umowa pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do rozliczenia kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a zamknięcia pozycji. CFD są pochodnymi instrumentami finansowymi, które umożliwiają inwestorom wykorzystanie ruchów cen instrumentów bazowych, bez konieczności ich posiadania. Pozwala na zarabianie na wzrostach i spadkach ceny danego instrumentu.

Chmura (kumo)

najważniejsza część wykorzystywana w metodzie Ichimoku. Występowanie chmury na wykresie determinuje kierunek trendu. Jeżeli chmura znajduje się pod wykresem, wówczas występuje trend wzrostowy. Chmura nad wykresem oznacza trend spadkowy. Gdy kurs znajduje się w chmurze oznacza to, że cena porusza się w konsolidacji.

Cienie

inaczej knoty. Przedstawiają maksymalne wartości ceny w danym interwale na wykresie świecowym.

City of London

jednostka administracyjna w Londynie, centrum finansowe.

Close

cena ostatniego odczytu wartości danego instrumentu w danym interwale, cena zamknięcia.

Commodities Futures Trading Commission

(CFTC) – niezależna agencja federalna w Stanach Zjednoczonych. Utworzona w celu regulowania rynku kontaktów futures i chronienia go przed nadużyciami.

Cykl koniunkturalny

to cykliczne zmiany długookresowego tempa wzrostu gospodarczego charakterystyczne dla gospodarek rynkowych, którym w praktyce nie daje się zapobiec. Dla inwestora rozpoznanie fazy cyklu koniunkturalnego powinno być pierwszym i najważniejszym etapem analizy fundamentalnej, od którego zależy wybór rodzaju rynku, na którym powinniśmy inwestować.

Czarny czwartek

29 października 1929 roku – dzień, w którym ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych gwałtownie spadły, co obecnie uznawane jest za jeden z objawów rozpoczynającego się Wielkiego Kryzysu.