Słownik

Day trading

strategia krótkoterminowego inwestowania w instrumenty finansowe polegająca na otwierania i zamykania pozycji w tym samym dniu w celu osiągnięcia zysków wynikających ze zmian kursów notowań tego instrumentu w trakcie dnia. Przedmiotem transakcji mogą być np. akcje, waluty, towary lub instrumenty pochodne.

Daytrader

osoba fizyczna lub instytucja kupująca i sprzedająca papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe na zlecenie klienta.

Dealer

osoba fizyczna lub instytucja kupująca i sprzedająca papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe na zlecenie klienta.

Deflacja

zjawisko odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a także produkcji i zatrudnienia w wyniku ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki.

Delta

współczynnik określający reakcję ceny opcji na zmianę ceny instrumentu bazowego. Przyjmuje wartości dla opcji kupna z przedziału od 0 do 1, a dla opcji sprzedaży od –1 do 0.

Demo

rachunek demonstracyjny. Służy do testowania platformy oraz zawierania transakcji na wirtualnych środkach.

Depozyt minimalny

minimalna kwota wpłaty początkowej niezbędna do otwarcia rachunku. Więcej informacji na temat wielkości minimalnych kwot dla danych typów rachunków znajduje się w naszej Ofercie.

Depozyt zabezpieczający

(ang. margin) – wartość środków pieniężnych potrzebnych do zawarcia transakcji na rynku instrumentów pochodnych, w zależności od rynku depozyt kształtuje się od 0,5% do 15% nominału otwieranej pozycji na danym instrumencie. Więcej informacji na temat metod wyliczania Depozytu oraz jego wielkości znajduje się w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych.

Depozytariusz

bank pełniący funkcję depozytariusza wobec wskazanych grup podmiotów rynku kapitałowego, najczęściej pojęcie dotyczy funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

Deprecjacja

spadek kursu waluty danego kraju, względem wartości waluty zagranicznej. Powstaje w wyniku przewagi podaży nad popytem, oznacza spadek siły nabywczej danej waluty.

Derywaty

pochodne instrumenty finansowe, których cena zależy od wartości instrumentu bazowego.

Dewaluacja

spadek wartości waluty wywołany decyzją władz monetarnych. Dewaluację przeprowadza się, aby zwiększyć opłacalność eksportu, która polega na osłabieniu kursu waluty krajowej.

Długa pozycja

kupno instrumentu finansowego, gra na wzrosty. Inwestor zarabia na wzroście ceny danego instrumentu finansowego.

Dodatkowy depozyt

(ang. variation margin) – depozyt, który jest wymagany kiedy rynek charakteryzuje się dużą zmiennością.

Dołek

potoczna nazwa na lokalne minimum cenowe instrumentu finansowego.

Dywergencja

rozbieżność pomiędzy czynnikami, które do tej pory zachowywały współzależność. Jest sygnałem, iż pewne zależności, które dobrze funkcjonowały w przeszłości, na dany moment nie funkcjonują.

Dywergencja na oscylatorze

rozbieżność pomiędzy sygnałem płynącym z wykresu cenowego a oscylatorem opartym na danych z tego wykresu.

Dzień trzech wiedźm

potocznie nazywany dzień wygasania kontraktów na indeksy giełdowe, akcyjne oraz opcje. Jest to trzeci piątek ostatniego miesiąca każdego kwartału.

Dźwignia finansowa

mechanizm funkcjonujący na rynku instrumentów pochodnych, pozwalający na inwestowanie o znacznie większym wolumenie wartości transakcji, niż ilości pieniędzy posiadanych fizycznie.