Słownik

EA (Expert Advisor)

system automatycznego handlu na rynku Forex (patrz też Automatyczny handel).

ECN (Electronic Communications Network)

elektroniczna sieć telekomunikacyjna, służąca do dokonywania transakcji walutowych bezpośrednio na rynku międzybankowym. Brokerzy ECN są podłączeni do tej sieci i wykonują transakcje inwestorów indywidualnych bezpośrednio na tym rynku.

Edek

potoczne określenie pary walutowej EUR/USD.

Egzekucja natychmiastowa

złożenie zlecenia z priorytetem realizacji, tj. po bieżących dostępnych cenach.

Egzotyczne waluty

mniej popularne pary walutowe, charakteryzujące się mniejszym wolumenem i niższą płynnością.

Ekonomia

dziedzina nauki społecznej zajmująca się relacjami gospodarczymi pomiędzy podmiotami. W głównej mierze analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr.

Emitent

instytucja, która emituje (czyli wypuszcza) papiery wartościowe, np. w przypadku bonów skarbowych emitentem jest Skarb Państwa, w przypadku akcji jest to spółka giełdowa.

Equity

wartość salda na rachunku inwestycyjnym uwzględniająca zysk/stratę na otwartych pozycjach (Equity = Balance +/- Profit).

EUR/USD

najbardziej popularna para walutowa.

Expiration date

termin określany na datę wygaśnięcia opcji.