Słownik

Federal Debt

kwota federalnego zadłużenia emitowanego przez Skarb Państwa i inne agencje federalne.

Federal Reserve (Fed)

Bank Centralny Stanów Zjednoczonych.

Fibonacci

matematyk, twórca ciągu liczb Fibonacciego, którego wyrazy powstają poprzez dodanie do wyrazu następnego wyrazu poprzedniego [1,1,2,3,5,8,13,21,34...], podzielenie dowolnych liczb występujących obok siebie daje tzw. złotą proporcję 0,618 ; 1,618, która jest wykorzystywana w analizie technicznej.

Fill or kill

rodzaj warunku realizacji zlecenia, zlecenie fill or kill musi być zrealizowane w całości lub nie jest realizowane wcale.

Fix

rodzaj rachunku z kwotowaniem stałego spreadu.

Fixing (dogrywka)

określenie końcowej fazy handlu na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Flat / Square

sytuacja, która powstaje, jeżeli dana waluta nie podlegała obrotowi handlowemu lub jeżeli wcześniejsza transakcja została odwrócona, tworząc w ten sposób pozycję neutralną (flat).

Floating

spread płynny (zmienny) zmieniający się pod wpływem warunków rynkowych.

Follower

inwestor kopiujący w usłudze xSocial transakcje innych inwestorów.

FOMC (Federal Open Market Committee, Komitet Otwartego Rynku)

organ odpowiedzialny za politykę pieniężną, nadzorujący operacje otwartego rynku oraz ustalający docelowe poziomy podaży pieniądza w Stanach Zjednoczonych. Jego cele realizowane są przez Bank Rezerw Federalnych, m.in. przy pomocy stóp procentowych.

Forex (foreign exchange)

międzynarodowy rynek wymiany walut. Pozwala na natychmiastowe kupowanie i sprzedawanie walut praktycznie całą dobę. Największy, najpłynniejszy rynek finansowy na świecie.

Formacja Doji

formacja świecowa złożona z jednej świecy japońskiej. Brak korpusu świecy świadczy o niezdecydowaniu inwestorów. Poziomy otwarcia i zamknięcia są niemal równe, natomiast długość dolnego i górnego cienia doji może być różna, tworząc krzyż, odwrócony krzyż lub znak plus.

Formacja Gartleya (ang. Gartley Pattern)

formacja harmoniczna oparta o współczynniki Fibonacciego. Jest to jedna z formacji wewnętrznych.

Formacja głowy i ramion

formacja cenowa prognozująca odwrócenie trendu. Formacja ta, jak sama nazwa wskazuje, zbudowana jest z głowy, będącej najwyższym szczytem oraz ramion znajdujących się po jej obu stronach na niższych poziomach. Istotnym elementem w tej formacji jest linia szyi, zbudowana poprzez połączenie dwóch dołków występujących pomiędzy głową a ramionami. Przebicie linii szyi sygnalizuje rozpoczęcie zmiany kierunku, w którym dotychczas podążał rynek.

Formacja gwiazdy porannej

formacja świecowa składająca się z trzech świec. Pojawia się na dołkach i oznacza zmianę trendu z spadkowego na wzrostowy. Pierwsza świeca jest spadkowa, druga to doji albo młot, a trzecia świeca jest wzrostowa i zamyka się powyżej połowy korpusu świecy pierwszej.

Formacja gwiazdy wieczornej

formacja świecowa składająca się z trzech świec. Pojawia się na szczytach i oznacza zmianę trendu ze wzrostowego na spadkowy. Pierwsza świeca jest wzrostowa, druga to doji albo spadająca gwiazda, a trzecia świeca jest spadkowa i zamyka się poniżej połowy korpusu świecy pierwszej.

Formacja Harami

formacja świecowa, składająca się z dwóch świec, w której pierwsza z nich posiada duży korpus, obejmujący w pełni drugą świecę o małych rozmiarach. Harami zapowiada zmianę kierunku, w którym podąża rynek, zarówno w trendzie spadkowym, jak i wzrostowym.

Formacja młota

formacja świecowa powstająca, gdy ceny znacząco spadają po otwarciu interwału świecy jednak zamknięcie ma miejsce zdecydowanie wyżej. Formacja ta oznacza, że rynek mógł już znaleźć dno i kupujący wzmacniają swoją pozycję. Jeżeli ta formacja pojawia się po wyraźnym trendzie wzrostowym zwana jest wisielcem (hanging man).

Formacja objęcia bessy

to formacja dwuświecowa pojawiająca się na szczytach. Oznacza odwrócenie trendu ze wzrostowego na spadkowy. Świeca spadkowa, która w całości obejmuje poprzednią świecę wzrostową.

Formacja przenikania

formacja odwrócenia trendu. Może występować zarówno podczas trendu spadkowego jak i wzrostowego. Charakteryzuje się dwoma świeczkami, z czego druga świeca zamyka się powyżej/poniżej korpusu świecy pierwszej.

Formacja spadającej gwiazdy

najsilniejsza formacja prospadkowa występująca w pojedynkę. Charakteryzuje się długim górnym cieniem oraz niewielkim korpusem. Korpus powinien być koloru czarnego. Wymowa świecy świadczy o nieudanym ataku kupujących na nowy szczyt, sprzedający dochodzą w trakcie sesji do głosu i sprowadzają ceny poniżej otwarcia świecy.

Formacja spodka

zalicza się do podstawowych formacji odwrócenia trendu spadkowego w analizie technicznej. Jej kształt odzwierciedla malejący impet trendu spadkowego, który po wytraceniu swojej dynamiki w obszarze środka formacji przekształca się w trend wzrostowy. Cechuje się relatywnie rzadką częstotliwością występowania i wysoką skutecznością.

Formacja trójkąta

formacja techniczna zapowiadająca zazwyczaj kontynuację trwającego trendu. Tworzą go dwie linie przeprowadzone przez maksima i minima coraz niższych szczytów i coraz wyższych dołków. Dopiero po wyznaczeniu tych punktów możemy mówić o prawidłowym ukształtowaniu formacji trójkąta. Sygnał kupna generowany jest po wybiciu górnej krawędzi – często z ruchem korekcyjnym. Natomiast po wybiciu dolnej krawędzi otrzymujemy sygnał sprzedaży.

Formacja trzech buddów

formacja zwiastująca zmianę trendu, jej zachodnim odpowiednikiem jest formacja RGR (formacja głowy z ramionami).

Formacja typu XABCD

ogólne określenie formacji harmonicznych.

Forward

transakcja terminowa typu forward polega na zawarciu umowy kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego z dostawą w określonym terminie w przyszłości, po z góry określonej cenie. Kontrakt forward niezależnie od ukształtowania się warunków rynkowych musi być zawsze wykonany przez obie strony. Strona, która zobowiązuje się do zapłacenia w przyszłości ustalonej z góry kwoty za dostarczoną ilość instrumentu podstawowego przyjmuje w kontrakcie pozycję długą, inaczej: kupuje kontrakt terminowy. Z kolei strona, która zobowiązuje się do dostarczenia w przyszłości ustalonej ilości instrumentu podstawowego przyjmuje w kontrakcie pozycję krótką: inaczej sprzedaje kontrakt.