Słownik

Ichimoku Kinko Hyo

japońska technika analizy wykresów, która sama w sobie stanowi system tradingowy. Technika nie tylko wskazuje sygnały otworzenia pozycji (dodatkowo selekcjonuje je na silne i słabe), ale także pokazuje potencjalne poziomy wsparcia i oporu. Autorem był tokijski dziennikarz: Goichi Hosoda (pseud. Ichimoku Sanjin). Wykres Ichimoku składa się z pięciu oddzielnych wskaźników liniowych. Te linie współpracują ze sobą, aby stworzyć kompletny „obraz Ichimoku”. - TENKAN SEN – linia zwrotna (NAJWYŻSZY POZIOM + NAJNIŻSZY POZIOM) / 2 przez ostatnie 9 okresów - KIJUN SEN – linia standardowa (NAJWYŻSZY POZIOM + NAJNIŻSZY POZIOM) / 2 przez ostatnie 26 okresów - CHIKOU SPAN – linia opóźniona OBECNA CENA ZAMKNIĘCIA przeniesiona w czasie wstecz (w przeszłość) o 26 okresów - SENKOU SPAN A – pierwsza linia prowadząca (TENKAN SEN + KIJUN SEN)/2 przeniesiona w czasie w przód (w przyszłość) o 26 okresów - SENKOU SPAN B – druga linia prowadząca (NAJWYŻSZY POZIOM + NAJNIŻSZY POZIOM) / 2 przez ostatnie 52 okresy przeniesione w czasie w przód ( w przyszłość) o 26 okresów Linie senkou span A i B razem tworzą „kumo” czyli chmurę.

Indeks giełdowy

wskaźnik informujący o zmienności cen zgrupowanych w indeksie spółek. W indeksach mogą być grupowane spółki na podstawie wielkości ich kapitalizacji lub np. branży.

Indeks Instytutu Zarządzania Podażą w USA

(ISM) – indeks bierze pod uwagę pięć czynników: nowe zamówienia, produkcja, dostawy, zapasy i zatrudnienie. Odczyt przewyższający 50% wskazuje na rozwój produkcji i całej gospodarki. Wskazanie na poziomie 45%-50% wyraża stagnację w sferze produkcji przemysłowej przy utrzymującym się rozwoju ekonomicznym. Wartość wskaźnika poniżej 40% oznacza stagnację zarówno przemysłu jak i całej gospodarki USA.

Indeks Instytutu ZEW

jest to indeks przedstawiający jakie panują nastroje i opinie dotyczące rozwoju niemieckiej gospodarki. Indeks tworzy się na podstawie ankiety, w której 350 specjalistów z branży finansowej przedstawia swoje opinie i przewidywania na temat kształtowania się sytuacji gospodarczej w Niemczej przez najbliższe sześć miesięcy. Indeks jest tworzony przez Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung w Mannheim – stąd jego nazwa (ZEW).

Indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

(ang. Consumer Price Index, CPI) – najpopularniejsza miara inflacji. Jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. Przy obliczaniu indeksu bierze się pod uwagę tzw. statystycznych koszyków zakupów.

Inflacja

wzrost cen towarów znajdujących się w tzw. koszyku inflacyjnym, spowodowany spadkiem wartości pieniądza. Najczęściej inflacja wywołana jest zwiększoną podażą pieniądza.

Instrument finansowy

forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego, m.in: papiery wartościowe, towary, waluty.