Słownik

Kabel

potoczne określenie pary walutowej GBP/USD.

Kalendarz ekonomiczny

Kalendarz zawierający wszystkie najważniejsze wydarzenia i wskaźniki ekonomiczne mające wpływ na rynek giełdowy oraz Forex.

Kapitalizacja

wartość giełdowa spółki. Liczona jest według następującej formuły: (iloczyn obowiązującego kursu akcji spółki) * (całkowita liczba akcji pozostających w obrocie giełdowym jak i poza nim). Kapitalizacja giełdowa przedsiębiorstwa to dokonana w ramach rynku kapitałowego wycena jego aktywów netto. Należy podkreślić, że różni się od wartości księgowej kapitału, która z kolei opiera się na łącznej sumie kosztów historycznych. W związku z tym, że w sprawozdaniach finansowych nie mierzy się wielu czynników mających pośredni wpływ na wartość i znaczenie firmy (np. znaczenie brandu czy jego rozpoznawalność), kapitalizacja giełdowa może w sposób istotny odbiegać od wyliczeń księgowych.

Kiwi

potoczne określenie pary walutowej NZD/USD

Klient Premium

aktywny Klient XTB, który wpłaci na swój rachunek inwestycyjny minimum 200 000 PLN, stając się jednocześnie członkiem Klubu Premium. Główne korzyści dla Klienta Premium to: 1) oprocentowanie wolnych środków w skali 2% rocznie (kapitalizacja dzienna); 2) urządzenie mobilne, które przechodzi na własność Klienta , gdy zostanie osiągnięty obrót na rachunku minimum 100 lotów; 3) subskrypcja biuletynu ForeXecutive; 4) wydarzenia dla Członków Klubu Premium, w tym zamknięte szkolenia, warsztaty, imprezy; 5) Program Premium Loyalty; 6) darmowy dostęp do niektórych płatnych aplikacji z xStore.

Kod walutowy

skrót waluty. Składa się z trzech liter. Ustanowiony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną – International Organisation of Standarisation. Podstawowym przeznaczeniem kodu jest szybka identyfikacja waluty danego państwa (EUR, USD, GBP, PLN).

Komisja Nadzoru Finansowego

(skrót KNF) – organ sprawujący nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, sektorem bankowym, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz sektorem kas spółdzielczych

Konfluencja

zjawisko polegające na nałożeniu się minimum dwóch sygnałów na siebie

Konsolidacja

zachowanie ceny danego instrumentu finansowego polegające na tym, że pozostaje ona w określonych, wąskich granicach. Brak tendencji wzrostowej ani spadkowej. Trend boczny.

Korekta

ruch ceny przeciwny do głównego kierunku, będące jego częściowym zniesieniem.

Korekta nieregularna

struktura powodująca największą dezorientację wśród inwestorów korzystających z analizy technicznej. Zbudowana jest z trzech podfal oznaczanych kolejno literami A, B oraz C. W trendzie wzrostowym fala B wybija nowy szczyt, a fala C przebija dołek fali A. Fala C jest zatem najdłuższą spośród fal tworzących korektę nieregularną ABC. W trendzie spadkowym struktura jest lustrzanym odbiciem wyżej opisanej.

Korekta pędząca

najczęściej występuje na silnych i szybkich rynkach. Zbudowana jest z trzech podfal oznaczanych kolejno literami A, B oraz C. Charakteryzuje się tym, że w trendzie wzrostowym fala B wybija nowy szczyt, a fala C nie przebija dołka fali A. Fala B jest zatem najdłuższą spośród fal tworzących korektę płaską ABC. W trendzie spadkowym struktura jest lustrzanym odbiciem wyżej opisanej.

Korekta płaska

najczęściej pojawia się ona w silnych trendach, znacznie rzadziej w początkowych etapach budowania trendu. Zbudowana jest z trzech podfal oznaczanych kolejno literami A, B oraz C. Charakteryzuje się tym, że w trendzie wzrostowym fala B nie wybija nowego szczytu, a fala C nie przebija dołka fali A. Fala C jest zatem najkrótszą spośród fal tworzących korektę płaską ABC. W trendzie spadkowym struktura jest lustrzanym odbiciem wyżej opisanej. Często przypomina formację trójkąta.

Korekta prosta

zwana zygzakiem, jest najpopularniejszą korektą ABC. Zbudowana jest z trzech podfal oznaczonych kolejno literami A, B i C. Charakteryzuje się tym, że w trendzie wzrostowym fala B jest krótsza od fali A i jej wierzchołek nie wybija nowego szczytu, a fala C jest dłuższa od fali B i jej minimum przebija dołek fali A. W trendzie spadkowym fala B jest krótsza od fali A i jej minimum nie tworzy nowego dołka, a fala C jest dłuższa od fali B i jej ekstremum przebija szczyt fali A. Na jej podstawie powstają wewnętrzne formacji harmoniczne, np. formacja Gartelya.

Krach giełdowy

zjawisko polegające na bardzo gwałtownym spadku kursów akcji większości spółek notowanych na giełdzie. U podłoża krachu najczęściej leży nagłe pogorszenie nastrojów inwestorów, które w efekcie prowadzi do paniki i dynamicznej wyprzedaży.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

(skrót KDPW) – instytucja odpowiedzialna za prowadzenie oraz nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego dotyczącego obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

Krótka pozycja

sprzedaż instrumentu finansowego, gra na spadki. Inwestor zarabia na spadku ceny danego instrumentu finansowego.

Kurs

cena waloru (waluty, akcji, towaru etc.), podlega zmianom w czasie, jest wypadkową popytu i podaży na rynku danego instrumentu.

Kurs krzyżowy, krosowy

(ang. cross rate) – kurs pary walutowej, oparty na relacji dwóch głównych walut (wyróżniamy 4 podstawowe kursy walutowe: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY), uzyskiwany syntetycznie, które nie (lub w niewielki stopniu) są rzeczywiście handlowane na rynku międzybankowym . Przykładem kursów krzyżowych są pary walutowe EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/CHF, GBP/CHF.

Kwotowanie

para cen Bid i Ask dla danego instrumentu.