Słownik

Obrót (ang. turnover)

sumaryczna wartość transakcji przeprowadzonych w określonym czasie.

Offer

cena oferowana, czyli taka po której sprzedający chce dokonać sprzedaży danego instrumentu

Open

cena otwarcia.

Opór

poziom cen, respektowany przez rynek, stanowi miejsce potencjalnego odbicia ceny

Order

zlecenie otwarcia lub zamknięcia pozycji.

Oscylator stochastyczny

wskaźnik analizy technicznej. Umożliwia porównanie ceny zamknięcia danego instrumentu z jego minimami i maksimami w danym czasie. Używany jest w celu identyfikacji okresów wykupienia i wyprzedania rynku. Wartość powyżej 80% oznacza wykupienie, natomiast poniżej 20% wyprzedanie.