Słownik

Rachunek inwestycyjny

rachunek otwierany i prowadzony na potrzeby danego Domu Maklerskiego w ramach umowy o świadczenie usług inwestycyjnych, dzięki któremu inwestor otrzymuje możliwość dokonywania transakcji na instrumentach finansowych.

Rada Gubernatorów (Board of Governors)

jest terminem, który czasami stosuje się do określenia rady dyrektorów organizacji podmiotu publicznego lub non-profit. W MFW składa się ona głównie z ministrów finansów poszczególnych państw oraz prezesów banków centralnych i jest najważniejszym organem, odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji.

Rada Polityki Pieniężnej

RPP – organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego, zajmuje się corocznym ustalaniem założeń i realizacją polityki pieniężnej państwa. Zasadniczym celem Rady Polityki Pieniężnej jest dbanie o stabilność polskiego pieniądza.

Rajd Świętego Mikołaja

(ang. Santa Claus rally) zwany również „Efektem Grudnia” – sezonowy, szybki wzrost cen akcji mający miejsce w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego. Spowodowany jest wiarą, że ich ceny znacząco wzrosną w wyniku zakupów dokonywanych przez inwestorów instytucjonalnych tworzących nowe strategie inwestycyjne.

Range

różnica pomiędzy najwyższym i najniższym kursem w danym okresie tworząca pewien przedział cenowy.

Range Trading

(gra w konsolidacji) – polega na zajmowaniu pozycji w rejonie wsparcia i odwracaniu jej przy rejonie oporu. Jest to inaczej handlowanie w konsolidacji lub trendzie bocznym, gdzie wykorzystuje się relatywnie małą rozpiętość wahań danego instrumentu finansowego.

Raport ADP

raport przygotowywany przez prywatną firmę ADP, przedstawiającą szacunkową zmianę zatrudnienia w USA w prywatnym sektorze pozarolniczym w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Re-open pozycji

ponowne otwarcie zamkniętej pozycji.

Regulator giełdowy

organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. W Polsce funkcję tę pełni Komisja Nadzoru Finansowego.

Reject

odpowiedź dealera na nierynkową cenę. Występuje kiedy cena zaakceptowana przez klienta w platformie transakcyjnej rażąco różni się od aktualnej ceny rynkowe

Rekin giełdowy

pojęcie używane w żargonie inwestorów określające doświadczonego inwestora.

Rekwotowanie

sytuacja, w której próbujemy zawrzeć transakcję po danej cenie, lecz ta cena nie jest już obecna na rynku. W takiej sytuacji broker proponuje nam aktualną, nowo obowiązującą cenę.

Renko

(wykresy) – technika tworzenia wykresów bazującą wyłącznie na cenach zamknięcia, która śledzi dominujące w danym czasie trendy cenowe na danym walorze.

Risk/Reward

wskaźnik ryzyka do zysku, którym inwestor sam może określać opłacalność swojej inwestycji. Pojęcie głównie dotyczy zmierzenia relacji odległości od miejsca otwarcia pozycji do zlecenia stop loss i take profit. Często inwestorzy odwracają stosunek risk/reward, tworząc reward/risk, mówiąc np. 3:1. Oznacza to, że zlecenie TP znajduje się 3 razy dalej od miejsca otwarcia pozycji niż zlecenie SL.

Robot

pojęcie używane w żargonie inwestorów określające oprogramowanie dokonujące automatycznie (bez ingerencji człowieka) transakcji według zaprogramowanego wzoru.

Rolowanie

przejście kontraktu z jednej serii na kolejną. Zazwyczaj rolowanie instrumentu oferowanego przez XTB ma miejsce dzień przed faktycznym dniem wykonalności instrumentu bazowego. Czasami jednak rolowanie może zostać wykonane wcześniej. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pod koniec życia danej serii kontraktu, znacznie spada płynność na rynku bazowym, czyli inwestorzy wcześniej zaczynają interesować się kolejną serią kontraktu. W takim przypadku XTB starając się bazować na najpłynniejszym kontrakcie może dokonać rolowania wcześniej. XTB na bieżąco monitoruje płynność na wszystkich rynkach bazowych i na tej podstawie przygotowuje Tabelę Rolowań, w której Klient może znaleźć aktualne terminy rolowań.

Ruchomy stop-loss (Trailing Stop)

zamyka transakcję, gdy określona część związanego z nią zysku zostanie utracona

Russell 2000

indeks małych spółek, notowanych na amerykańskiej giełdzie.

Rynek Byka (hossa)

sytuacja na rynku, w której widoczny jest długotrwały wzrost cen papierów wartościowych, cen towarów notowanych na giełdzie lub danej waluty

Rynek finansowy

szerokie pojęcie rynku, na którym operuje się środkami pieniężnymi. W skład rynku finansowego wchodzą: rynek walutowy, pieniężny, kapitałowy, instrumentów pochodnych oraz rynek kredytowy.

Rynek Niedźwiedzia (bessa)

sytuacja na rynku, w której widoczny jest długotrwały spadek cen papierów wartościowych, cen towarów notowanych na giełdzie i danej waluty.

Ryzyko walutowe

możliwość zmiany wartości składników majątku, przepływów pieniężnych lub zobowiązań wynikająca ze zmian kursu walutowego.