Słownik

UTP (Universal Trading Platform)

zaimplementowany na bazie systemu Linux system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 15 kwietnia 2013 roku.