Słownik

Akcje nieme

akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy, wobec której wyłączone zostało prawo głosu. Akcje te nie dają akcjonariuszowi prawa do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcjonariusz

posiadacz akcji spółki, które dają mu pełne prawa i obowiązki wynikające ze statutu spółki.

Analityk

osoba zajmująca się analizą rynków finansowych.

Analiza fundamentalna

szacowanie wartości instrumentów finansowych w oparciu o dane makroekonomiczne, politykę fiskalną i monetarną, wydarzenia polityczne, pozycję finansową spółki, sytuację gospodarczą etc. 

Analiza techniczna

sposób prognozowania przyszłych kursów walut na podstawie historycznych cen na danym instrumencie. Analiza techniczna bada zachowanie rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresu, którego celem jest przewidywanie przyszłych trendów cenowych. Analiza techniczna opiera się na trzech aksjomatach: rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, historia się powtarza.

Aprecjacja

wzrost wartości waluty danego kraju, względem wartości waluty zagranicznej. Powstaje w wyniku wzrostu popytu na daną walutę i oznacza wzrost siły nabywczej danej waluty.

Arbitraż

jest to strategia inwestycyjna polegająca na zawieraniu przeciwstawnych transakcji na różnych rynkach, wykorzystaniu różnic kursowych w celu osiągnięcia zysku. Najczęściej transakcje arbitrażowe stosowane są na pomiędzy rynkiem terminowym i rynkiem kasowym. Wykorzystuje się tu różnice kursów pomiędzy instrumentami pochodnymi i odpowiadającymi im instrumentami bazowymi z rynku futures. Transakcje arbitrażowe stosuje się także na rynku walutowym, wykorzystując różnice kursowe walut na różnych rynkach.

Arkusz zleceń

(ang. Order board) – zestawienie ofert kupna i sprzedaży danego papieru wartościowego. Jest to suma zleceń, które są złożone na giełdzie przez inwestorów w celu nabycia lub sprzedaży określonego papieru.

Ask

cena, po której otwierane są transakcje kupna i zamykane transakcje sprzedaży

Asymilacja akcji

(ang. stock assimilation) – połączenie PDA z akcjami nowej emisji. Po asymilacji, PDA i akcje nowej emisji traktowane są jednakowo.

Australijczyk (Aussie)

potoczna nazwa pary walutowej AUD/USD.

Automat

program inwestujący automatycznie bez ingerencji inwestora na podstawie odpowiednio napisanego algorytmu.

Automatyczny handel

zestaw metod które wspierają automatyczne zawieranie transakcji. Ich celem jest usprawnienie handlu tak aby stał się łatwiejszy, bardziej precyzyjny lub całkowicie automatyczny bez potrzeby manualnego zawierania zleceń. Dzięki temu komputer może dokonywać transakcji samodzielnie bez udziału inwestora. Nie trzeba czekać na odpowiedni moment, wystarczy, iż inwestor zaprogramuje komputer by wykonywał zlecenia zgodnie z wytycznymi, na bazie danych rynkowych, które odpowiednio wcześniej zostały zdefiniowane.